Logo Przeciwdziałanie nadużyciom

Przeciwdziałanie nadużyciom

Centrum Projektów Polska Cyfrowa dąży do osiągnięcia najwyższych standardów etycznych w procesie wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dlatego dokładamy wszelkich starań w zakresie zapobiegania, wykrywania i korygowania nadużyć finansowych

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy skorzystać z formularza lub wysłać zgłoszenie na adres nieprawidlowosci@cppc.gov.pl.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów w Programie Polska Cyfrowa.

Szanowni Beneficjenci, Partnerzy, Wnioskodawcy!

W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi podrabiania, przerabiania dokumentów, posługiwania się dokumentami podrobionymi lub przerobionymi tak jak gdyby były to dokumenty autentyczne w celu uzyskania dostępu do finansowania UE, otrzymania dotacji, wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub uzyskania zwrotu poniesionych wydatków informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020 wprowadziła szereg środków zapobiegawczych w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych UE oraz zapobieganiu nadużyciom finansowym. Podrobienie, przerobienie dokumentu lub posłużenie się dokumentami podrobionymi lub przerobionymi, jak gdyby były to dokumenty autentyczne potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu traktowane jest jako nadużycie finansowe. Każde podejrzenie dopuszczenia się któregokolwiek z wyżej wymienionych działań jest szczegółowo analizowane przez CPPC i w uzasadnionych przypadkach zgłaszane odpowiednim służbom i organom ścigania.

Konsekwencje finansowe i karne:

  • podrobienie, przerobienie dokumentów lub używanie jako autentycznego dokumentu podrobionego lub przerobionego stanowi przestępstwo i jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności (art. 270 kodeksu karnego),
  • przedstawienie przerobionego lub podrobionego dokumentu może mieć konsekwencje finansowe dla całego projektu lub dla jego części.
  • beneficjent, który otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych lub dokumentów potwierdzających nieprawdę, zgodnie z zapisami art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich .

 Gdzie zgłosić podejrzenie:

Podejrzenia nadużyć finansowych w ramach instrumentów wdrażanych przez CPPC można zgłaszać na adres nieprawidlowosci@cppc.gov.pl.

 

Publikacje rekomendowane przez Instytucję Zarządzającą Programu Polska Cyfrowa:

Nota informacyjna COCOF dotycząca przesłanek nadużyć finansowych dla EFRR, EFS i FS

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej dla organów publicznych, praktyków, beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów, w zakresie wzmocnienia systemów zarządzania i kontroli w celu skuteczniejszego zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania. Dokument opisuje mechanizmy nadużyć, w tym sygnały wskazujące na możliwość ich wystąpienia.

Pobierz dokument  (PDF 319 KB)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych”

Dokument zawiera m.in. wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą wskazywać na wystąpienie nadużycia finansowego. Ponadto, dokument wskazuje metody wykrywania przerobionych dokumentów oraz dobre praktyki wraz z praktycznymi przykładami.

Pobierz dokument  (PDF 2 MB)

Przewodnik OLAF skierowany do pracowników instytucji pn. „Identyfikowanie przypadków konfliktu interesów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w ramach działań strukturalnych”

Dokument zawiera wskazówki dotyczące identyfikowania przypadków konfliktu interesów i postępowania z nimi w odniesieniu do udzielania zamówień publicznych finansowanych z budżetu UE w ramach działań strukturalnych i programów polityki spójności. Obejmuje on wszystkie rodzaje zamówień publicznych bez względu na kwotę zamówienia oraz zawiera wykaz sygnałów ostrzegawczych, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sytuacji, w których dochodzi do konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF 254 KB)

Wytyczne Komisji Europejskiej dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy pn. „Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych”

Dokument zawiera wskazówki Komisji Europejskiej odnośnie wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, w tym co należy brać pod uwagę podczas zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych. Dokument obejmuje każdy etap cyklu zwalczania nadużyć finansowych od promowania kultury przeciwdziałania poprzez zapobieganie, wykrywanie skończywszy na podejmowaniu działań następczych.

Pobierz dokument (PDF 292 KB)

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej – prawo, praktyka, postawy urzędników

Publikacja zawiera diagnozę stanu prawnego, opisuje sposoby przeciwdziałania i reagowania na sytuacje pojawienia się konfliktu interesów oraz rekomendacje dotyczące poprawy jakości i efektywności systemów przeciwdziałających występowaniu konfliktu interesów.

Pobierz dokument (PDF 699 KB)

Broszura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pn. „Zmowy przetargowe”

Publikacja opisuje mechanizmy zmów przetargowych, w tym symptomy wskazujące na wystąpienie zmowy. Ponadto wskazuje środki zapobiegawcze, co należy robić w sytuacji podejrzenia wystąpienia zmowy przetargowej oraz jakimi narzędziami dysponuje Urząd, aby przeciwdziałać naruszeniom.

Pobierz dokument (PDF 22 MB)

Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi pn. „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji”

Podręcznik przeznaczony jest dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Przedstawia spostrzeżenia na temat powstających nadużyć finansowych i oszustw korupcyjnych w inwestycjach publicznych.

Pobierz dokument (PDF 12 MB)

Poradnik pn. „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie”

Poradnik odpowiada na pytanie „Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?”, przedstawia w przystępny sposób sytuacje, z którymi może spotkać się każdy obywatel. Opisuje, jak je interpretować oraz co zrobić, by przekazana informacja o przestępstwie, osobach i przedmiotach z nim związanych była jak najbardziej przydatna organom ścigania.

Pobierz dokument (PDF 703 KB)

Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych

Rekomendacje mają na celu przybliżenie procesu udzielania zamówień publicznych oraz udzielenie wsparcia kierownikom jednostek zamawiających w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, poprzez wskazanie często pojawiających się nieprawidłowości oraz sposobów zapobiegania im.

Pobierz dokument (PDF 8 MB)

Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników

Poradnika pomaga zrozumieniu, w którym momencie dane zachowanie może zostać potraktowane jako zdarzenie korupcyjne, jak uniknąć tego typu zdarzeń i w jaki sposób postępować w przypadku ich zaistnienia.

Pobierz dokument (PDF 1 MB)