Logo PO PC 2 oś

PO PC 2 oś

Typy beneficjentów:

  • jednostki naukowe oraz uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka naukowa z mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

Typy projektów: Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub  rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych Utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Typ wyboru projektów: konkursowy

Minimalna wartość projektu: nie wyznaczono

Maksymalna wartość projektu: 700 000  PLN

Poziom dofinansowania: 80% wydatków kwalifikowanych Koperta Mazowiecka, 85% wydatków kwalifikowanych Koperta 15 województw.

Alokacja-środki UE: 10 000 000 Euro

Szczegółowe informacje: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.