Logo PO PC 3 oś

PO PC 3 oś

Warszawa 29.07.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 29 sierpnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych, pracownicy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, publicznych domów kultury.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 124 211 127,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście jedenaście tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 1,7 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. PLN.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form: UWAGA! Zmiana od 02.01.2017 r.

 1. elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc0302.cppc.gov.pl ,
 2. papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią  1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK.

Wnioski w formie papierowej należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13A, 01-044 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu– wersja obowiązująca

29.07.2016

17.11.2016

30.12.2016

21.04.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– wersja obowiązująca

26.07.2016

29.09.2016

29.11.2016

23.12.2016

29.12.2016

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.07.2016
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca 27.09.2016
zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 29.07.2016
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowaniewersja obowiązująca

29.07.2016

02.11.2016

30.12.2016

16.01.2017

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

29.07.2016

27.10.2016

06.12.2016

zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

zał.5 – Wzór harmonogramu płatności

zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu

zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów

zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu

zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

zał. 13a – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych

zał. 14 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

zał. 15 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

zał. 16 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

zał. 17 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

29.07.2016
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 23.06.2016
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca

10.04.2015

19.09.2016  

7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.07.2016
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 29.07.2016
 9. Deklaracja udziału w Projekcie

Deklaracja udziału w Projekcie – wersja obowiązująca

31.08.2016

17.11.2016

 10. Minimalny zakres umowy o partnerstwie

Minimalny zakres umowy o partnerstwie – wersja obowiązująca

31.08.2016

17.11.2016

 11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu – wersja obowiązująca

17.08.2016

29.08.2016

Dokumenty pomocnicze

Baza szkół Zestawienie zostało opracowane na podstawie bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczy stanu na dzień 31.03.2016 r. Dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy dla wnioskodawców. Najbardziej aktualnymi danymi dysponują organy prowadzące szkoły. 29.08.2016
Inwentaryzacja zasobów 29.08.2016
Instrukcja użytkownika aplikacji – NOWE 02.01.2017

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16: Lista członków KOP

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.02.00-IP.01-00-001/16: Lista projektów, które podlegały ocenie

Informacja o zmianach 17.08.2016

Informacja o zmianach 29.08.2016

Informacja o zmianach 31.08.2016

Informacja o zmianach 27.09.2016

Informacja o zmianach 18.10.2016

Informacja o zmianach 02.11.2016

Informacja o zmianach 07.11.2016

Informacja o zmianach 17.11.2016

Informacja o zmianach 07.12.2016

Informacja o zmianach 29.12.2016

Informacja o zmianach 02.01.2017

Informacja o zmianach 16.01.2017

Informacja o zmianach 21.04.2017