Logo PO PC 3 oś

PO PC 3 oś

Warszawa 30.05.2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

UWAGA! Wydłużenie terminu naboru do dnia 31.10.2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 czerwca 2017 r. do 31 października 2017 r. W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy.

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych. Fakultatywnie: pracownicy miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni powołani przez organ prowadzący właściwy miejscowo ośrodek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek publicznych, pracownicy publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 48 000 000,00 PLN (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 1,7 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 tys. PLN.

Sposób przygotowanie i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w jednej z następujących form:

 • elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl;
 • papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią 1 wersja na nośniku elektronicznym tj. na płycie CD zablokowanej do edycji) w siedzibie IOK:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

30.05.2017

26.09.2017

12.10.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

25.05.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 30.05.2017
            zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 30.05.2017
3.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

30.05.2017

12.10.2017

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 30.05.2017
  30.05.2017
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 05.04.2017
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.05.2017
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 30.05.2017
9. Deklaracja udziału w projekcie 30.05.2017
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.05.2017
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 30.05.2017
12. Lista obszarów konkursowych NUTS-3 30.05.2017

Informacja o zmianach 26.09.2017 r.

Informacja o zmianach 12.10.2017 r.

Lista wniosków podlegających ocenie 

Lista członków Komisji Oceny Projektów