Logo PO PC 3 oś

PO PC 3 oś

Warszawa 30.09.2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 8 kwietnia 2016 r.

 

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu
  jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.
 1. Typy projektów

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Zakłada się możliwość realizacji projektów parasolowych, tj. projektów, na których realizację została przyznana dotacja i które są wdrażane poprzez mikroprojekty (określone części projektu parasolowego). W projekcie parasolowym występuje jeden partner wiodący (wnioskodawca), partnerzy mikroprojektów oraz partnerzy uczestniczący. Wszystkie działania mikroprojektów w ramach projektu parasolowego mają łącznie tworzyć jeden spójny projekt i służyć osiągnięciu wspólnego celu.

 1. Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Wnioskodawcą może być organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm), która w realizację projektu będzie mogła zaangażować również:

 • JST na poziomie gminy, w formie podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 lit. a) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, zgodnie z zawartym z organizacją pozarządową porozumieniem;
 • inne organizacje pozarządowe, JST (inne niż na poziomie gminy) oraz ich związki i stowarzyszenia, instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, występujące w formie partnerów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 75 000 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może stanowić maksymalnie 93% wydatków kwalifikowalnych projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 16 mln PLN. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 2 mln PLN.

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w formach wskazanych poniżej:

 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab31popc) podpisanej profilem zaufanym;
 • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab31popc) podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
 • na nośniku elektronicznym podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w siedzibie IOK, zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu;
 • papierowej (1 wersja papierowa oraz tożsama z nią  1 wersja na nośniku elektronicznym) w siedzibie IOK, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC służy Generator wniosków o dofinansowanie, dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/
Instrukcja obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach POPC

Wnioski w formie papierowej, wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym, należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Pośredniczącej, w biurze podawczym pod adresem:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

 1. Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Informacja o zmianach – 19.05.2016

Informacja o zmianach – 20.10.2015

Informacja o zmianach – 16.11.2015

Informacja o zmianach – 14.12.2015

Informacja o zmianach – 18.12.2015

Informacja o zmianach – 04.01.2016

Informacja o zmianach – 07.01.2016

Informacja o zmianach – 22.01.2016

Informacja o zmianach – 26.01.2016

Informacja o zmianach – 29.03.2016

Informacja o zmianach – 04.04.2016

 

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu 14.12.2015
Regulamin konkursu 30.09.2015
Regulamin konkursu 22.01.2016
Regulamin konkursu 29.03.2016
Regulamin konkursu 04.04.2016
Regulamin konkursu 19.05.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 22.01.2016
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 30.09.2015
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 20.10.2015
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 16.11.2015
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 07.01.2016
zał. 6 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem w których miejscach dokumentacji projektu wniosku i załączników opisano sposób spełnienia danego kryterium 30.09.2015
zał. 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 30.09.2015
zał. 9 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 30.09.2015
zał. 10 – Wykaz podmiotów upoważnionych do dokonywania wydatków w projekcie 30.09.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.09.2015
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 20.10.2015
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 16.11.2015
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 22.01.2016
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 29.03.2016
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu: 04.01.2016
Wzór umowy o dofinansowanie projektu: 30.09.2015
zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, FS i EFS 30.09.2015
zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 30.09.2015
zał. 8 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 30.09.2015
zał. 9 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
zał. 10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
zał. 11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.09.2015
zał. 12 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.09.2015
zał.13 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
zał.14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.09.2015
zał. 15 – Wzór zgody osoby niepełnosprawnej na przetwarzanie danych osobowych 30.09.2015
zał. 16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
zał. 17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.09.2015
zał. 18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.09.2015
zał. 19 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.09.2015
6. Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów 30.09.2015
7. Regulamin Komisji Oceny Projektów: 30.09.2015
zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności 30.09.2015
zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IP o bezstronności 30.09.2015
zał. 1c – Wzór oświadczenia/deklaracja o poufności 30.09.2015
zał. 2a – Wzór karty oceny formalnej 30.09.2015
zał. 2b – Wzór karty oceny merytorycznej 30.09.2015
zał. 3a – Wzór protokołu z oceny formalnej 30.09.2015
zał. 3b – Wzór protokołu z oceny merytorycznej 30.09.2015
zał. 4 – Wzór listy rankingowej 30.09.2015
8. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
9. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.09.2015
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 18.12.2015
10. Zakres lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb w zakresie kompetencji cyfrowych w JST (na poziomie gminy) 30.09.2015
11. Wzór koncepcji realizacji projektu 30.09.2015
12. Minimalny zakres porozumienia 30.09.2015
13. Ramowy Katalog Kompetencji Cyfrowych 30.09.2015
14. Podstawowy katalog nabytych i rozwiniętych kompetencji cyfrowych 30.09.2015
15. Kodeks współpracy z przedsiębiorcami 30.09.2015
16. Lista gmin w Polsce z danymi dotyczącymi liczby mieszkańców w roku 2014 oraz dochodami na jednego mieszkańca w latach 2012-2014 na podstawie danych w Banku Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny 30.09.2015

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15: Lista członków KOP

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-001/15: Lista ocenionych projektów – stan na dzień 04.11.2016