Logo PO PC 3 oś

PO PC 3 oś

Warszawa 30.12.2016 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa,
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217, ze zm.),
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

UWAGA! Wydłużenie naboru do 31 lipca 2017 r. Wnioski należy składać w terminie: od 30 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

  • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
  • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
  • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Typy projektów

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście, dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Ponadto, dopuszcza się występowanie podmiotów (JST na poziomie gminy) upoważnionych do dokonywania wydatków, zgodnie z zapisami Zasad kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 105 000 000,00 PLN (słownie: sto pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 3% wydatków kwalifikowalnych projektu. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu jest zgodna z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Formularz wniosku należy wypełnić elektronicznie z zastosowaniem aplikacji Generatora wniosków o dofinansowanie udostępnionego na stronie http://generator.cppc.gov.pl/. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: pytania3.1-nabor2@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

17.05.2017

30.06.2017

19.07.2017

1.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – wersja obowiązująca

29.12.2016

24.05.2017

2. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 25.10.2016
  zał. 1 do kryteriów – Zestawienie liczby osób w wieku 65+ w poszczególnych województwach na podstawie badania Głównego Urzędu Statystycznego 25.10.2016
3.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

 

Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zał. 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 09.06.2017

Zał. 5 Wzór harmonogramu płatności

Zał. 6 Wzór wniosku beneficjenta o płatność

Zał. 7 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Zał. 8 Wzór harmonogramu działań szkoleniowych

Zał. 9 Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu

Zał. 10 Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej Zał. 11 Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów

Zał. 12 Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu

Zał. 13 Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

Zał. 14 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

Zał. 15 Wzór zgody osoby niepełnosprawnej na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 16 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. 17 Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. 18 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Zał. 19 Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Zał. 20 Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym

30.12.2016
4.

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu

Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniami w ramach projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

  zał. 1 do Standardu – Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych seniorów – szczegółowy opis 30.12.2016
  zał. 2 do Standardu – Zestawienie dobrych praktyk 30.12.2016
5. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.12.2016
 

zał. 6 do wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy

zał. 6 do wniosku o dofinansowanie projektu – Harmonogram rzeczowo-finansowy – wersja obowiązująca

30.12.2016

09.06.2017

6.

Wzór koncepcji realizacji projektu

Wzór koncepcji realizacji projektu – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

7.

Minimalny zakres porozumienia o współpracy 

Wzór deklaracji udziału w projekcie – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

8. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.12.2016
9. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.09.2016
10.

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca

30.12.2016

25.04.2017

11.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

30.01.2017

25.04.2017

17.05.2017

Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Instrukcja użytkowania aplikacji do naboru wniosków 2017-05-17

Informacja o zmianach 25.04.2017

Informacja o zmianach 17.05.2017

Informacja o zmianach 09.06.2017

Informacja o zmianach 30.06.2017

Informacja o zmianach 19.07.2017

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17: Lista członków KOP

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-002/17: Lista ocenionych projektów – stan na dzień 27.11.2017 r.