Logo PO PC

PO PC

CYFROWE KOMPETENCJE SPOŁECZEŃSTWA  – III oś priorytetowa POPC

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju, za które przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

W ramach III osi priorytetowej POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania adresowane będą do grup o zróżnicowanych poziomach kompetencji cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz włączenia cyfrowego. Wsparcie nakierowane będzie na rozwój kompetencji osób z grupy zagrożonej wykluczeniem cyfrowym oraz użytkowników chcących rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Ponadto działania mające na celu wzmocnienie i wykorzystanie potencjału programistów zorientują ich umiejętności na istotne potrzeby o charakterze społecznym lub gospodarczym i jednocześnie wypromują korzyści, jakie TIK mogą przynieść dla ich posiadacza oraz ogółu społeczeństwa, czego również dotyczyć będą planowane w ramach osi kampanie edukacyjno-informacyjne.

Wybór projektów do dofinansowania będzie prowadzony dwóch trybach: konkursowym i pozakonkursowym. Harmonogram naborów będzie dostępny na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Kwota alokacji dla III osi POPC wynosi 145 000 000 EUR.