Logo PO PC 1 oś

PO PC 1 oś

Podsumowanie naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla działania 1.1 POPC

Warszawa, 30 września 2015 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca

dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane jest projektom o zasięgu ogólnokrajowym, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego. Maksymalny poziom dofinansowania: zgodnie z obszarem interwencji. Maksymalna kwota dofinansowania:   zgodnie z obszarem interwencji Maksymalny okres realizacji projektu: 24 miesiące Łączna wartość dofinansowania we wszystkich wnioskach o dofinansowanie złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach jednego naboru nie może przekroczyć kwoty 25 mln PLN. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni wpisani do właściwego rejestru Prezesa UKE zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem została opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl. Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 600 000 000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 1.1 nie może przekroczyć 10 mln EUR (w/g kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie).

Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowanych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowanych Projektu, przy czym maksymalna kwota dofinansowania lub maksymalny poziom dofinansowania dla Projektu na danym obszarze została wskazana w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 grudnia 2015 r. do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich  przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 uprzejmie informuje, iż z uwagi na  problemy techniczne w funkcjonowaniu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) termin zakończenia naboru o numerze POPC.01.01.00-IP.01-00-001/15 dla Działania  1.1., zostaje przesunięty na dzień 29 lutego 2016 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu następująco:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 1.1 będzie trwał od 02 listopada 2015 roku do 29 lutego 2016 roku.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 23:59 przy wykorzystaniu platformy ePUAP.

Jednocześnie informuje, iż trwają prace nad uruchomieniem generatora wniosków o dofinansowanie, który będzie umożliwiał wypełnienie formularza w formacie xml niezależnie od dostępności platformy ePUAP. Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych poniżej:

  1. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/nab11popc);
  2. Formularz wniosku, który będzie aktywny najpóźniej od dnia rozpoczęcia naboru, będzie dostępny w katalogu usług publicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz za pośrednictwem strony cppc.gov.pl;
  3. W przypadku awarii platformy ePUAP lub wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w terminie trwania konkursu, CPPC może przedłużyć termin na składanie wniosków o dofinansowanie w celu umożliwienia złożenia wniosku w formie elektronicznej. W takim przypadku na stronie CPPC zostanie zamieszczony odpowiedni komunikat z podaniem nowego terminu zakończenia konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl. Aktualne dokumenty do pobrania

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu 29.01.2016
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 06.11.2015
  zał. 3 – Wzór studium wykonalności i Analiza Kosztów i Korzyści 02.11.2015
  zał. 4 – Formularz kalkulacji kosztów i planowania sieci NGA 16.02.2016
  zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP 02.11.2015
  zał. 8 – Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ 02.11.2015
  zał. 9 – Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek 02.11.2015
  zał. 11 – Wzór oświadczenia dotyczącego wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
  zał. 12 – Wzór oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań dla sieci NGA – POPC 02.11.2015
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 03.11.2015
4. Wzór umowy o dofinansowanie: 19.09.2016
  zał. 5 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Projektu 30.09.2015
  zał. 6 – Wzór harmonogramu projektu wyznaczający Kamienie milowe 30.09.2015
  zał. 7 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.09.2015
  zał. 8 – Wzór harmonogramu płatności 25.07.2016
  zał. 9 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 02.11.2015
  zał. 10 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu 30.09.2015
  zał. 11 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.09.2015
  zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.09.2015
  zał. 13 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.09.2015
  zał. 14 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał. 15 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 30.09.2015
  zał.16 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 30.09.2015
5. Kryteria wyboru projektów formalnych i merytorycznych dla działania 1.1 POPC 30.09.2015
6. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów 30.10.2015
  zał. 1a – Wzór oświadczenia eksperta/eksperta UKE o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1b – Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności 30.10.2015
  zał. 1c – Wzór oświadczenia o poufności 30.10.2015
  zał. 2a – Wzór Karty oceny formalnej 30.09.2015
  zał. 2b – Wzór Karty oceny merytorycznej I stopnia 30.09.2015
  zał. 2c – Wzór Karty oceny merytorycznej II stopnia 30.09.2015
  zał. 3 – Wzór Protokołu z Konkursu 30.10.2015
7. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.09.2015
8. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.10.2015
9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 1466) 30.09.2015
10. Lista placówek edukacyjnych do objęcia wsparciem i lista placówek zdrowia 04.01.2016
11. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze i intensywnością wsparcia dla projektu na danym obszarze 31.12.2015
12. Wymagania dla sieci NGA – POPC 30.09.2015
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.10.2015
14. Dane o lokalizacji węzłów światłowodowych regionalnych sieci szerokopasmowych Dane mają charakter informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 30.10.2015
15. Zanonimizowany wykaz węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych posiadających światłowodowe medium transmisyjne wraz z informacją o liczbie wolnych interfejsów 23.11.2015

Wykaz zmian z 25.07.2016 Wykaz zmian z 30.10.2015 Wykaz zmian z 02.11.2015 Wykaz zmian z 03.11.2015 Wykaz zmian z 06.11.2015 Wykaz zmian z 02.12.2015 Wykaz zmian z 04.12.2015 Wykaz zmian z 08.12.2015 Wykaz zmian z 14.12.2015 Wykaz zmian z 31.12.2015 Wykaz zmian z 04.01.2016 Wykaz zmian z 13.01.2016 Wykaz zmian z 29.01.2016 Wykaz zmian z 16.02.2016 Kontakt Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl.