Logo PO PC 1 oś

PO PC 1 oś

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach I rundy dla działania 1.1 POPC

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w zaledwie nieco ponad dwa miesiące (67 dni) zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach konkursu nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17 ogłoszonego dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach I osi priorytetowej.

Łączna wartość dofinansowania dostępnego dla beneficjentów trzeciego konkursu na 33 obszarach konkursowych, na które nie podpisano umów we wcześniejszych naborach wynosiła 1 908 808 869 złotych. Są to najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym tereny Polski.

Spośród 87 wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs wyłoniliśmy do dofinansowania 33 projekty pokrywające 100 % obszarów konkursowych.

Wartość przyznanego dofinansowania w ramach wyłonionych projektów wynosi 1 638 911 299,38 złotych, co stanowi 84,63% alokacji dostępnej dla trzeciego konkursu.

Liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s na 33 obszarach wynosi 142% w stosunku do wskazanej w dokumentacji konkursowej minimalnej wartości gospodarstw domowych dla 33 obszarów.

W ramach zwycięskich projektów podłączonych do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zostanie 2 579 punktów adresowych, gdzie funkcjonuje łącznie 3 826 placówek oświatowych.

Warto zaznaczyć, iż w ramach trzech konkursów w ramach Działania 1.1, zadeklarowanych do objęcia zasięgiem sieci zostało prawie 2 mln gospodarstw domowych co stanowi ponad 270% celu założonego w Programie Operacyjnym.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich rozstrzygniętych obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, wraz z wartością dofinansowania i ilością otrzymanych punktów oraz projektów konkurujących.

Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania


Aktualizacja wyników oceny projektów zgłoszonych w ramach I rundy konkursu dla działania 1.1 POPC – zmiana w obszarze CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM część B2 oraz KOSZALIŃSKIM.

Lista obszarów ze wskazaniem projektów rekomendowanych do dofinansowania – aktualizacja z dnia 2018-08-09

Lista podpisanych umów o dofinansowanie w ramach III konkursu (I rundy) dla działania 1.1 POPC

Szczegółowe mapy obszarów, na które przyznano dofinansowanie:

LP. ID_OBSZARU NAZWA_OBSZARU
1 3.3.06.09a BIALSKI część A
2 3.3.06.09b BIALSKI część B
3 3.3.06.10a1 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część A1
4 3.3.06.10a2 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część A2
5 3.3.06.10b1 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B1
6 3.3.06.10b2 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B2
7 3.3.06.10b3 CHEŁMSKO-ZAMOJSKI część B3
8 3.2.24.46 CZĘSTOCHOWSKI
9 3.2.24.48.51 KATOWICKI i TYSKI
10 3.4.32.63 KOSZALIŃSKI
11 3.2.12.20c.24b KRAKOWSKI część C i TARNOWSKI część B
12 3.5.02.02 LEGNICKO-GŁOGOWSKI
13 3.3.06.11a LUBELSKI część A
14 3.3.06.11b1 LUBELSKI część B1
15 3.3.06.11b2 LUBELSKI część B2
16 3.1.14.26 OSTROŁĘCKI
17 3.2.12.23 OŚWIĘCIMSKI
18 3.1.10.17b PIOTRKOWSKI część B
19 3.1.14.70 PŁOCKI
20 3.3.06.12a PUŁAWSKI część A
21 3.3.06.12b PUŁAWSKI część B
22 3.1.14.27a RADOMSKI część A
23 3.1.14.27b RADOMSKI część B
24 3.2.24.49 RYBNICKI
25 3.2.24.50 SOSNOWIECKI
26 3.6.04.68 ŚWIECKI
27 3.3.18.36a TARNOBRZESKI część A
28 3.3.18.36b TARNOBRZESKI część B
29 3.2.12.24a TARNOWSKI część A
30 3.5.02.03a WAŁBRZYSKI część A
31 3.5.02.03b WAŁBRZYSKI część B
32 3.6.04.08a WŁOCŁAWSKI część A
33 3.6.04.08b WŁOCŁAWSKI część B

2017-11-10

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”,

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania: dla regionów słabiej rozwiniętych wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu, natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych (Mazowsza) wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych Projektu. W przypadku, gdy obszar konkursowy obejmuje teren województwa mazowieckiego i innego województwa, maksymalny poziom dofinansowania jest ustalony jako średnia z maksymalnych intensywności wsparcia dla tych województw i wynosi 82,5%.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem jest opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 1 936 515 957,00 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset trzydzieści sześć milionów pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem, 00/100 złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wyżej wymieniona kwota alokacji może ulec zmianie.

Konkurs jest podzielony na rundy, które obejmują nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.

Uruchomienie kolejnej rundy konkursu może nastąpić w przypadku niewyłonienia żadnego projektu do dofinansowania na którymkolwiek obszarze konkursowym lub w przypadku niezłożenia, na którykolwiek obszar konkursowy żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzedniej rundzie konkursu. Nabór wniosków o dofinansowanie w kolejnej rundzie konkursu może dotyczyć obszarów konkursowych, na których nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu, lub na które nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie w poprzedniej rundzie konkursu. Rundy konkursu mogą toczyć się równolegle.W przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnej rundy konkursu, nabór wniosków o dofinansowanie zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Pierwsza runda konkursu będzie trwała od 11 grudnia 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać do dnia 20 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Sposób przygotowania i składania wniosków: Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Aktualizacja z dnia 28.03.2018r.

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie konkursu w ramach Działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie wniosków o dofinansowanie do dnia 11 maja 2018 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania konkursu:

Pierwsza runda konkursu będzie trwała od 11 grudnia 2017 r. do 11 maja 2018 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach I rundy konkursu można składać do dnia 11 maja 2018 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2017-11-10

2018-01-17

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020– wersja nieaktualna

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2017-11-10

2017-12-21

2018-02-16

2018-03-28

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – wersja nieaktualna

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

2017-11-10

2018-01-17

zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2017-11-10
zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2017-12-11

2018-01-17

2018-03-23

2017-12-11

2018-03-23

zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2017-11-10

zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ)

2017-11-10

zał. 9 – Oświadczenia wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy). 2017-11-10
zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz Wzór Formularza informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2017-11-10
zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2017-11-10
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

2017-11-10

2018-01-17

4. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie

2017-11-10

2018-01-17

2018-07-13

zał. 2 – Wzór deklaracji o niekaralności 2017-11-10
zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2017-11-10
zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność – wersja nieaktualna

zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność

2017-11-10

2018-01-17

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności – wersja nieaktualna

zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności

2017-11-10

2018-01-17

zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu – wersja nieaktualna

zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu

2017-11-10

2018-01-17

zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej – wersja nieaktualna

zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

2017-11-10

2018-01-17

zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B – wersja nieaktualna

zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B

2017-11-10

2018-01-17

zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2017-11-10
zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta – wersja nieaktualna

zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2017-11-10

2018-07-13

zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta – wersja nieaktualna

zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta

2017-11-10

2018-07-13

zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

zał. 16 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu sie z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego

zał. 17 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego-oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych

2017-11-10

2018-01-17

 

2018-07-13

2018-07-13

5. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2017-11-10
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2017-11-10
7. Zasady kwalifikowania wydatków w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wersja nieaktualna

Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

2017-11-10

2017-12-21

2018-02-16

8. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2017-11-10
9. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
10. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
11. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem 2017-11-10
12. Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A) 2017-11-10
13. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze 2017-11-10
14. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

2017-11-10

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 17-01-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 16-02-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 23-03-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 28-03-2018 

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 13-07-2018

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr POPC.01.01.00-IP.01-00-004/17

 

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 2018-01-04
2. Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określenia pojemności infrastruktury – rekomendowany zestaw założeń do przyjęcia przy planowaniu i wymiarowaniu sieci. 2017-12-15

Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl.