Logo PO PC

PO PC


Dokumenty związane z realizacją projektów

Wzór oświadczenia dotyczący zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych  źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów nie przekraczającego limitu 276 godzin miesięcznie

Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art.189

Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności art.207


Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Polska Cyfrowa – dokument główny (Obowiązuje od 12.03.2018)
PDF 1,47 MB

Celem głównym Program Polska Cyfrowa jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa).
Obowiązuje od: 15.02.2017 | Opis zmian od ostatniej wersji DOC, 34 KB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014 do: 14.02.2017

PDF 1,33 MB

Załączniki (7)
Diagnoza dla Programu Polska Cyfrowa 2014-2020
PDF 1,11 MB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014

Podsumowanie POPC
PDF 77 KB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014

Raport z ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dotyczącego rozwoju cyfrowego
PDF 2,95 MB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014

Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania
PDF 483 KB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014

Warunki ogólne ex-ante
PDF 232 KB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014

Synteza prognozy oddziaływania na środowisko
PDF 427 KB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014

Prognoza oddziaływania na środowisko
PDF 1,44 MB
Wersja obowiązująca od: 05.12.2014


Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

SZOOP POPC Link do dokumentu (Obowiązuje od 08.08.2018)
(PDF 2,18 MB)

Dokument zawiera w szczególności informacje o rezultatach planowanej interwencji wyrażonych wskaźnikami, typach projektów i beneficjentów, planie finansowym i formach wsparcia oraz poziomach dofinansowania, a także kwestiach dotyczących pomocy publicznej.

Obowiązuje od: 12.03.2018

Opis zmian od ostatniej wersji (DOC 24 KB)

Załączniki do SZOOP POPC (3)

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (załącznik 3.)
DOC 4,09 MB

Wersja obowiązująca od: 30.10.2017

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (załącznik 6.)
DOCX 220 KB

12.03.2018

Wersja obowiązująca od: 12.03.2018

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (załącznik 7.)
DOCX 188 KB

25.01.2018

Wersja obowiązująca od: 23.01.2018

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 (załącznik 8.)
DOCX 203 KB

12.03.2018

Wersja obowiązująca od: 12.03.2018

Metodyka wyboru projektów w działaniu 3.3 E-pionier
Wersja obowiązująca od: 23.02.2016

Zasady promocji i oznakowania projektów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

Zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

W związku z rozpoczęciem procesu podpisywania umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zaprasza do zapoznania się z wzorami weksli wraz z deklaracjami wekslowymi oraz instrukcją wypełniania weksli własnych in blanco.


Dokumenty związane z obsługą centralnego systemu teleinformatycznego


Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, przeznaczony dla sygnalistów (tzw. whistleblower)¹

Ww. formularz znajduje się na stronie internetowej POPC w zakładce Kontakt: http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/kontakt/.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

¹ Sygnalista (ang. whistleblower) – osoba, która działając w dobrej wierze, zgłasza lub ujawnia informacje o nieprawidłowościach godzących w interes publiczny lub interes pracodawcy, a zachodzących w miejscu pracy – definicja ze strony internetowej Fundacji Batorego (http://www.sygnalista.pl/)


 Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020

Obowiązuje od: 07.06.2016

Poradnik jest skierowany zarówno do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również osób oceniających projekty i aplikujących o fundusze. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.


Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Wersja standardowa dokumentu

PDF 10 MB

Wersja kontrastowa dokumentu

PDF 9,8 MB

Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi 2014-2020


Baza konkurencyjności

Narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada ta została omówiona w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

oraz

www.konkurencyjnosc.gov.pl

Publikowanie zapytań ofertowych, w których zastosowanie ma zasada konkurencyjności w Bazie jest obowiązkowe dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa  i są  realizowane od 4 stycznia 2016 roku.

W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z Bazy, na stronie Ministerstwa Rozwoju zostały opublikowane odpowiednie instrukcje (pn.: Jak dodać ogłoszenie?; Jak znaleźć ogłoszenie?) – zawierające niezbędne zalecenia i wskazówki.

link do instrukcji bazy konkurencyjności funduszy europejskich

W przypadku:

  • zamówienia o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp udzielonego przez Beneficjenta zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, co do którego zastosowanie ma zasada konkurencyjności

oraz

  • w przypadku zamówienia co do którego zastosowanie ma rozeznanie rynku (dotyczące zamówień od 20 000 zł netto do 50 000 zł netto),
    Beneficjent może złożyć oświadczenie (wg wzoru) wybierając odpowiedni jego wariant.

Wzór oświadczenia dotyczącego zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku