Logo II runda – Nabór wniosków POPC 1.1 trzeci konkurs

II runda – Nabór wniosków POPC 1.1 trzeci konkurs


 

 

Ogłoszenie II rundy w ramach trzeciego konkursu dla POPC 1.1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp
do szybkiego internetu”,

działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.),

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II rundy trzeciego konkursu dla Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

W ramach II rundy trzeciego konkursu dla działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalny poziom dofinansowania dla obszarów wskazanych w II rundzie trzeciego konkursu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania: nie wyższa niż wskazana w dokumentacji konkursowej na dany obszar konkursowy.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie wsparcia: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani
w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Lista obszarów kwalifikujących się do objęcia wsparciem została opublikowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na stronie internetowej instytucji www.cppc.gov.pl.

Budżet i poziom dofinansowania: kwota środków przeznaczonych na II rundę konkursu wynosi 143 007 407,00 PLN (słownie: sto czterdzieści trzy miliony siedem tysięcy czterysta siedem, 00/100 złotych). Powyższe środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uruchomienie II rundy odbywa się zgodnie z Regulaminem konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Druga runda konkursu będzie trwała od 4 października 2018 r. do 11 stycznia 2019 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu można składać do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Sposób przygotowania i składania wniosków: wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w trybach wskazanych w Regulaminie konkursu.  

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

 

 

Aktualizacja z dnia 21.12.2018 r.

W związku z dużym zainteresowaniem i wnioskami potencjalnych beneficjentów o wydłużenie naboru w ramach działania 1.1 POPC „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, Instytucja Organizująca Konkurs, na podstawie § 13 pkt. 3 Regulaminu konkursu, podjęła decyzję o przedłużeniu terminu na składanie aplikacji konkursowych do dnia 6 lutego 2019 r. W związku z powyższym zmienia się brzmienie ogłoszenia o konkursie w części dotyczącej czasu trwania II rundy konkursu:

Druga runda konkursu będzie trwała od 4 października 2018 r. do 6 lutego 2019 r.

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie w ramach II rundy konkursu można składać do dnia 6 lutego 2019 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem https://popc0101.cppc.gov.pl/.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

2018-10-04

2018-12-21

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  2018-10-04
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 2018-10-04
  zał. 3 – Wzór studium wykonalności wraz z załącznikami

2017-11-10
  zał. 4 – Formularz planowania zasięgów i sieci NGA

2018-10-04

  zał. 7 – Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP

2017-11-10

  zał. 8 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (Formularz i zaświadczenie w zakresie OOŚ)

2017-11-10

  zał. 9 – Oświadczenia wspólników spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz w zakresie ubezpieczenia społecznego – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o regulowaniu w terminie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych (jeśli dotyczy). 2017-11-10
  zał. 11 – Zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy i partnerów (jeśli dotyczy) o pomocy de minimis oraz Wzór Formularza informacji przestawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

2017-11-10
  zał. 12 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. 2017-11-10
  zał. 13 – Dokument uwierzytelniający posiadanie wymaganego współfinansowania projektu – bezwarunkowa promesa kredytowa wraz z wypełnionym Upoważnieniem do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową  (jeśli dotyczy)

2018-10-04
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 2018-10-04
4. Wzór umowy o dofinansowanie 2018-07-13
  zał. 2 – Wzór deklaracji o niekaralności 2017-11-10
  zał. 4 – Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu 2017-11-10
  zał. 5 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 2018-01-17
  zał. 6 – Wzór harmonogramu płatności 2018-01-17
  zał. 7 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu  2018-01-17
  zał. 8 – Formularze wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 2018-01-17
  zał. 9 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 2018-01-17
  zał. 10 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 2017-11-10
  zał. 11 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta  2018-07-13
  zał. 12 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 2018-07-13
  zał. 13 – Wyciąg z podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 2018-01-17
  zał. 16 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu sie z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego  2018-07-13
  zał. 17 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego-oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych  2018-07-13
5. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 2018-10-04
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 2017-11-10
7. Katalog wydatków kwalifikowanych w projektach realizowanych w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2018-10-04
8. Kryteria wyboru projektów formalne i merytoryczne dla działania 1.1 POPC. 2017-11-10
9. Wymagania dla podłączenia gospodarstw domowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
10. Wymagania dla podłączenia jednostek oświatowych do drugiego i trzeciego konkursu w ramach działania 1.1 POPC 2017-11-10
11. Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze z wyszczególnieniem

2018-10-04
  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1466)

2017-11-10

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 04-10-2018

Wykaz zmian w dokumentacji konkursowej dla działania 1.1. POPC 21-12-2018

Dokumenty pomocnicze:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
1. Dane dotyczące infrastruktury Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Dane mają charakter pomocniczy i informacyjny. Najbardziej aktualne dane w sprawie lokalizacji węzłów i ich funkcjonowania posiadają właściciele infrastruktury lub operatorzy infrastruktury (samorządy województw lub wyłonione podmioty). 2018-01-04
2. Wytyczne dotyczące modelu i metodyki określenia pojemności infrastruktury – rekomendowany zestaw założeń do przyjęcia przy planowaniu i wymiarowaniu sieci. 2017-12-15