Logo Ogłoszenie naboru wniosków POPC 2.2 (7 konkurs)

Ogłoszenie naboru wniosków POPC 2.2 (7 konkurs)

Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w
administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

Ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”

Nabór wniosków o dofinansowanie jest prowadzony w trzech rundach. Wnioski należy składać w następujących terminach:

 • Pierwsza runda – od 30 maja 2018 r. do 31 października 2018 r.
 • Druga runda – od 1 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • Trzecia runda – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej.

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 107 000 000,00 PLN (słownie: sto siedem milionów PLN 00/100) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (90 554 100,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (16 445 900,00 PLN).

Kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych rundach są następujące:

 • Runda pierwsza – kwota 29 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (24 542 700,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (4 457 300,00 PLN);
 • Runda druga – kwota 60 000 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50 778 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (9 222 000,00 PLN).
 • Runda trzecia – kwota 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów PLN 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (15 233 400,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (2 766 600,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1]

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Typ Beneficjenta

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym
o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej.

Typy projektów

 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu,
udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
Regulamin konkursuwersja nieaktualna

Regulamin konkursuwersja nieakutanla

Regulamin konkursu

27.04.2018

30.10.2018

31.12.2018

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 27.04.2018
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 27.04.2018
3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 12.03.2018
4. Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektówwersja nieaktualna

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

27.04.2018

06.06.2018

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
6. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
7. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 26.04.2018
8. Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikamiwersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

9. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

26.09.2018

10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 27.04.2018
11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
12. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU) 27.04.2018
13. Szablon studium wykonalnościwersja nieaktualna

Szablon studium wykonalności

27.04.2018

06.06.2018

Informacja o zmianach z 06.06.2018

Informacja o zmianach z 26.09.2018

Informacja o zmianach z 30.10.2018

Informacja o zmianach z 31.12.2018

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.2-pytania@cppc.gov.pl

Pomoc dla Wnioskodawców