Logo Nabór wniosków POPC 3.2 trzeci konkurs

Nabór wniosków POPC 3.2 trzeci konkurs

Warszawa 29.01.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Wnioski należy składać w dniach: od 28.02.2018 r. do 27.04.2018 r. Konkurs nie jest podzielony na rundy. W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy

Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt biorący udział w konkursie, spełniający formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium merytorycznego punktowanego spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na realizację projektu.

 1. Typy projektów

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) . W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy. Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 1. Grupa docelowa
 • Nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczyciele akademiccy, inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą
 • Wykazujący uzdolnienia informatyczne uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I i II stopnia.
 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

 1. Dokumenty do pobrania

Lp.

Nazwa dokumentu

Wersja z dnia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursuwersja obowiązująca

29.01.2018

23.04.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 29.01.2018
zał. 1 – Budżet i wskaźniki projektu 29.01.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 29.01.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektuwersja obowiązująca

29.01.2018

25.04.2018

zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 29.01.2018
zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 29.01.2018
zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 29.01.2018
zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 29.01.2018
zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 29.01.2018
zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 29.01.2018
zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 29.01.2018
zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 29.01.2018
zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 29.01.2018
zał. 14 – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego 29.01.2018
zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 29.01.2018
zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 29.01.2018
zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 29.01.2018
zał. 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 29.01.2018
zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 29.01.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 29.01.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 29.01.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 29.01.2018
8. Koncepcja realizacji projektu 29.01.2018
9. Wytyczne do przygotowania schematu grantowego 29.01.2018
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 29.01.2018
11. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 29.01.2018

Informacja o zmianach 23.04.2018

Informacja o zmianach 25.04.2018

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Lista wniosków podlegających ocenie