Logo Nabór wniosków POPC 3.2 czwarty konkurs

Nabór wniosków POPC 3.2 czwarty konkurs

Warszawa 27.11.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w dniach: od 28.12.2018 r. do 29.03.2019 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.  

W ramach Działania 3.2 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych,
 • rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych, w tym umiejętności ściśle informatycznych,
 • pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy

Typy projektów

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.  

 1. Grupa docelowa

Nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych. Fakultatywnie: pracownicy miejscowo właściwej publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, doradcy metodyczni powołani przez organ prowadzący właściwy miejscowo ośrodek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek publicznych, pracownicy publicznych domów kultury/ośrodków kultury/centrów kultury (publicznych instytucji kultury prowadzących działalność społeczno-kulturalną), inne osoby dorosłe wykazujące predyspozycje do pracy oraz zainteresowanie pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • instytucje publiczne z obszaru nauki
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji
 • instytucje publiczne z obszaru kultury
 • szkoły wyższe
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

 

 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 25 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu złożonego do dofinansowania nie może być niższa niż 300 000,00 PLN. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 • 1 700 000,00 PLN – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Ostrołęcki, Radomski, Słupski, Płocki;
 • 2 275 000,00 PLN – dla wniosków złożonych na obszar NUTS-3: Miasto Łódź, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Kraków, Katowicki, Miasto Poznań, Miasto Szczecin, Miasto Wrocław, Trójmiejski.

 

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Elektroniczny formularz wniosku o dofinansowanie jest dostępny pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ .  

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13A

01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl  

 1. Dokumenty do pobrania
Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
Regulamin konkursu 27.11.2018
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 27.11.2018
  Zał. nr 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 27.11.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 27.11.2018
  zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
  Zał. nr 5 – Wzór harmonogramu płatności 27.11.2018
  Zał. nr 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 27.11.2018
  Zał. nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 27.11.2018
  Zał. nr 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 27.11.2018
  Zał. nr 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 27.11.2018
  Zał. nr 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 27.11.2018
  Zał. nr 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 27.11.2018
  Zał. nr 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 27.11.2018
  Zał. nr 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 27.11.2018
  Zał. nr 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego w przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 27.11.2018
  Zał. nr 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 27.11.2018
  Zał. nr 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 27.11.2018
  Zał. nr 18 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 27.11.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 27.11.2018
  Zał. nr 1 – Lista obszarów NUTS-3 27.11.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 27.11.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 27.11.2018
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu 27.11.2018
9. Deklaracja udziału w projekcie 27.11.2018
10. Minimalny zakres umowy partnerskiej 27.11.2018
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 27.11.2018
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 27.11.2018
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 27.11.2018

  Dokumenty pomocnicze

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
1. Baza szkół Zestawienie zostało opracowane na podstawie bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dotyczy stanu na dzień 30.09.2018 r. Dokument ma charakter informacyjny i pomocniczy dla wnioskodawców. Najbardziej aktualnymi danymi dysponują organy prowadzące szkoły. 27.11.2018