Logo Nabór wniosków POPC 3.1 trzeci konkurs

Nabór wniosków POPC 3.1 trzeci konkurs

Warszawa 04.08.2017 r.

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460)
ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Nabór wniosków prowadzony jest 8 rundach: Wnioski należy składać w następujących terminach:

 • Pierwsza runda – od 4 września 2017 r. do 3 października 2017 r.
 • Druga runda – od 4 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.
 • Trzecia runda – od 4 listopada 2017 r. do 3 grudnia 2017 r.
 • Czwarta runda – od 4 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r.
 • Piąta runda – od 4 stycznia 2018 r. do 3 lutego 2018 r.
 • Szósta runda – od 4 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
 • Siódma runda – od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.
 • Ósma runda – od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Typy projektów:

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy. Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.) . W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Grupa docelowa:

Osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 160 000 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 99% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 1% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu są określone Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl;

Kontakt:

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

28.02.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 04.08.2017
zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu 04.08.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

28.02.2018

4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 04.08.2017
zał. nr 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
zał. nr 5 – Wzór harmonogramu płatności 04.08.2017
zał. nr 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 04.08.2017
zał. nr 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 04.08.2017
Zał. nr 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 04.08.2017
Zał. nr 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 04.08.2017
Zał. nr 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 04.08.2017
Zał. nr 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 04.08.2017
Zał. nr 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 04.08.2017
Zał. nr 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 04.08.2017
Zał. 14 – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego 04.08.2017
Zał. nr 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 04.08.2017
Zał. nr 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 04.08.2017
Zał. nr 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 04.08.2017
Zał. nr 18 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji 04.08.2017
Zał. nr 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 04.08.2017
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 04.08.2017
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 04.08.2017
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 04.08.2017
8. Wzór Koncepcji realizacji projektu

Wzór Koncepcji realizacji projektu – wersja obowiązująca

04.08.2017

11.10.2017

9. Minimalny zakres umowy partnerskiej 04.08.2017
10. Lista obszarów konkursowych 04.08.2017
11. Standard wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach projektu 04.08.2017
12. Wzorcowy schemat grantowy 04.08.2017
13. Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie 04.08.2017

Informacja o zmianach 11.10.2017

Informacja o zmianach 28.02.2018

Lista wniosków podlegających ocenie (stan na dzień 27.12.2018 r.)

Lista wniosków ocenionych pozytywnie (stan na dzień 27.12.2018 r.)

Lista członków Komisji Oceny Projektów