Logo Nabór wniosków POPC 3.1 piąty konkurs

Nabór wniosków POPC 3.1 piąty konkurs

Warszawa 30.08.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Skalowanie dobrych praktyk

Nabór prowadzony jest w 3 rundach konkursowych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w następujących terminach:

 • Pierwsza runda – od 30 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • Druga runda – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.
 • Trzecia runda – od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielone jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

 

 1. Typy projektów

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 

 1. Grupa docelowa

Osoby fizyczne (które ukończyły 18 rok życia) nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

 

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

 

 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Kwota alokacji zostaje podzielona na 3 grupy projektów w następujący sposób:

 1. kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie jednego województwa lub mniejszym;
 2. kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw;
 3. kwota w wysokości 15 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powyżej sześciu województw, w tym projektów o zasięgu ogólnopolskim.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem: https://generator.cppc.gov.pl/

 

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Spokojna 13A
01-044 Warszawa

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.1-dobrepraktyki@cppc.gov.pl

 

 1. Dokumenty do pobrania

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
Regulamin konkursu 30.08.2018
1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 30.08.2018
zał. 7 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu 30.08.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 30.08.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu 30.08.2018
zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 30.08.2018
zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 30.08.2018
zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 30.08.2018
zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 30.08.2018
zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 30.08.2018
zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 30.08.2018
zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 30.08.2018
zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 30.08.2018
zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 30.08.2018
zał. 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 30.08.2018
zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 30.08.2018
zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.08.2018
zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 30.08.2018
zał. 18 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 30.08.2018
zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 30.08.2018
zał. 20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 30.08.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 30.08.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 30.08.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 30.08.2018
8. Minimalny zakres koncepcji realizacji projektu 30.08.2018
9. Opis dobrej praktyki 30.08.2018
10. Ramowy katalog kompetencji cyfrowych 30.08.2018
11. Minimalny zakres umowy partnerskiej 30.08.2018
12. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 30.08.2018
13. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 30.08.2018