Logo Nabór wniosków POPC 3.1 czwarty konkurs

Nabór wniosków POPC 3.1 czwarty konkurs

Warszawa 19.07.2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca
w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)
ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wnioski należy składać w dniach: od 20.08.2018 r. do 26.10.2018 r.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielone zostanie projektowi, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,
 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,
 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Do dofinansowania w ramach konkursu zostanie wybrany wyłącznie jeden projekt biorący udział w konkursie, spełniający formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryteriów merytorycznych punktowanych spośród wszystkich wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na realizację projektu.

 1. Typy projektów

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w procesie kształcenia. Wpierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy. Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.

 1. Grupa docelowa

Osoby fizyczne nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe. Szkolenia w projekcie będą dedykowane nauczycielom ze szkół każdego typu (publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych), którzy chcą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe i osiągać dodatkowe efekty kształcenia dzięki stosowaniu i tworzeniu wartościowych e-materiałów.

 1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
 • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami
 1. Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 50 000 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%). Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000 000,00 PLN* (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). *dopuszcza się możliwość zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania w celu wzmocnienia efektów projektu

 1. Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl. Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu formularza elektronicznego, dostępnego pod adresem: https://generator.cppc.gov.pl/

 1. Kontakt

Instytucją Organizującą Konkurs jest: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 3.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs3.1-pytania@cppc.gov.pl

 1. Dokumenty do pobrania
Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu – wersja obowiązująca

19.07.2018

08.10.2018

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu 19.07.2018
zał. 6 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu 19.07.2018
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 19.07.2018
4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja obowiązująca

19.07.2018

21.08.2018

zał. 4 – Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
zał. 5 – Wzór harmonogramu płatności 19.07.2018
zał. 6 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 19.07.2018
zał. 7 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT 19.07.2018
zał. 8 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 19.07.2018
zał. 9 – Wzory wniosków o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 19.07.2018
zał. 10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 19.07.2018
zał. 11 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 19.07.2018
zał. 12 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 19.07.2018
zał. 13 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 19.07.2018
zał. 14 – Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia – nieposiadającego zdolności do czynności prawnych 19.07.2018
zał. 15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 19.07.2018
zał. 16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 19.07.2018
zał. 17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 19.07.2018
zał. 18 – Wzór harmonogramu działań szkoleniowych 19.07.2018
zał. 19 – Przetwarzanie i agregowanie danych ostatecznych odbiorców w centralnym systemie teleinformatycznym 19.07.2018
zał. 20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta 19.07.2018
5. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 19.07.2018
6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2018
7. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 19.07.2018
8. Koncepcja realizacji projektu – część A

Koncepcja realizacji projektu – część A – wersja obowiązująca

19.07.2018

21.08.2018

Koncepcja realizacji projektu – część B

Koncepcja realizacji projektu- część B – wersja obowiązująca

19.07.2018

08.10.2018

9. Wytyczne do przygotowania schematu grantowego 19.07.2018
10. Standardy kompetencji cyfrowych nauczycieli objętych szkoleniem w ramach projektu 19.07.2018
11. Ramowy program szkolenia realizowanego w ramach projektu 19.07.2018
12. Minimalny zakres umowy partnerskiej 19.07.2018
13. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 19.07.2018
14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 19.07.2018

Informacja o zmianach 21.08.2018 r.

Informacja o zmianach 08.10.2018 r.