Logo Nabór wniosków POPC 2.1 (10 nabór)

Nabór wniosków POPC 2.1 (10 nabór)

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w II rundzie X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Dofinansowanie dla swoich projektów otrzymało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Prokuratura Krajowa oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 206 581 692,16 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów  


Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach III rundy X naboru 2.1 POPC.

Informujemy, iż termin na składanie wniosku o dofinansowanie projektów w ramach III rundy X konkursu dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” zostaje wydłużony do dnia 15 lutego 2019 roku.


Dotyczy terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18

Uprzejmie informujemy, że termin na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach II rundy naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 upływa 30 września br. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy X konkursu dla działania 2.1 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I rundy  konkursu nr POPC.02.01.00-IP.01-00-010/18 ogłoszonego dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi priorytetowej.

Do dofinansowania wybrano Projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Monitoring pracy i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 23 942 868,54

Lista projektów wybranych do dofinansowania


Warszawa, 27 kwietnia 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług
publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”
Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:

  • Pierwsza runda – od 30 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.
  • Druga runda – od 16 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  • Trzecia runda – od 1 października 2018 r. do 15 lutego 2019 r.

W ramach Działania 2.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 2 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

Maksymalny poziom dofinansowania

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 282 000 000,00  PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony PLN  00/000 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (238 656 600,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (43 343 400,00 PLN).

Maksymalna kwota dofinansowania

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach Działania 2.1 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych (miesięcznych) Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html)[1]

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. Typ Beneficjenta

  • jednostki administracji rządowej,
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
  • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
  • sądy i jednostki prokuratury,
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Typy projektów

  • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Sposób przygotowania i składania wniosków Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej pod adresem: https://popc0201.cppc.gov.pl/ Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu. Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia

Regulamin konkursuwersja nieaktualna

Regulamin konkursuwersja nieaktualna

Regulamin konkursu

27.04.2018

28.09.2018

24.01.2019

1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami 27.04.2018
2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 27.04.2018
3. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów 12.03.2018
4.

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektówwersja nieaktualna

Przewodnik po kryteriach punktowanych oceny projektów

27.04.2018

05.06.2018

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
6. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
7. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym 27.04.2018
8.

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikamiwersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

 27.04.2018

24.01.2019

9.

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikamiwersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

27.04.2018

24.01.2019

10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 27.04.2018
11. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
12.

Szablon Studium wykonalnościwersja nieaktualna

Szablon Studium wykonalności

27.04.2018

05.06.2018

Informacja o zmianach z 05.06.2018 r.

Informacja o zmianach z 28.09.2018 r.

Informacja o zmianach z 24.01.2019 r.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach Działania 2.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.1-pytania@cppc.gov.pl

Pomoc dla Wnioskodawców