Logo Nabór wniosków 2.3.2 – kultura (III konkurs)

Nabór wniosków 2.3.2 – kultura (III konkurs)

Warszawa,  28 marca 2018 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa

jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”
działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) 

ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach
Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
 

Wnioski należy składać w terminie: od 30 kwietnia 2018 r. do 17 października 2018 r.

 

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • wyżej wymienione podmioty,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 113 000 000 zł (słownie: sto trzynaście milionów złotych i 00/100).

Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE (EFRR).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.3 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html)[1]

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu złożonego do dofinansowania w ramach poddziałania 2.3.2 nie może być niższa niż 4 mln PLN.

Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy.

Sposób przygotowania i składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie przy użyciu aplikacji generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej pod adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ (z zastrzeżeniem ust. 5 Regulaminu konkursu) oraz instrukcji  wypełniania wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.

Wnioski  o  dofinansowanie  projektu  przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Przed złożeniem dokumentacji konkursowej Wnioskodawca musi uzyskać opinię wydaną przez KRMC.

Zgodnie z § 15a Zarządzenia nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2017 r. Komitet wydaje opinię o projekcie informatycznym w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku o zaopiniowanie projektu informatycznego w rozumieniu § 8 ust. 1 wyżej wymienionego Zarządzenia.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl .

Dokumenty do pobrania:

 

Lp. Nazwa dokumentu Wersja
z dnia
1 Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

28.03.2018

14.09.2018

2 Wzór Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami 28.03.2018
3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 28.03.2018
4 Formalne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
5 Merytoryczne kryteria wyboru projektów 28.03.2018
6 Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  – wersja nieaktualna

Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

28.03.2018

 

28.06.2018

7 Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności 05.2015
8 Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu” 28.03.2018
9 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1237) 26.08.2015
10 Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 12.03.2018
11 Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 23.01.2018
12 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
13 Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 05.12.2017
14 Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

15 Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

28.03.2018

10.09.2018

16 Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 28.03.2018

Informacja o zmianach z 28.06.2018

Informacja o zmianach z 19.09.2018