Logo Nabór wniosków POPC 2.2 (3 konkurs)

Nabór wniosków POPC 2.2 (3 konkurs)

Podpisanie Porozumień o dofinansowanie w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach konkursu o numerze POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej podpisano:

 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0010/17-00 z Beneficjentem – Urząd Lotnictwa Cywilnego. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 13 046 157,04 PLN;
 • Porozumienie o dofinansowanie nr POPC.02.02.00-00-0012/17-00 z Beneficjentem – Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Kwota dofinansowania projektu wynosi: 3 499 775,00 PLN.

Lista podpisanych Porozumień o dofinansowanie


Zakończenie oceny wniosków o dofinansowanie w III konkursie dla działania 2.2 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 ogłoszonego dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” w ramach II osi priorytetowej. Projekty wybrane do dofinansowania:

 • Urząd Lotnictwa Cywilnego „Doskonalenie i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI-ULC”,
 • Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie”.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 16 545 932,04

Lista projektów ocenianych

Lista członków Komisji Oceny Projektów


Warszawa, 1 września 2017 r.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla

Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.)

ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

W ramach Działania 2.2 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 3 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej. Maksymalny poziom dofinansowania: Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Budżet i poziom dofinansowania: Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 126 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów, 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (106 633 800,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (19 366 200,00 PLN). Maksymalna kwota dofinansowania: Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.2 nie może przekroczyć 50 mln EUR. Aby dokonać konwersji walutowej PLN/EUR należy posłużyć się średnią arytmetyczną miesięcznych kursów średnioważonych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich kolejno następujących po sobie sześciu miesięcy, bezpośrednio poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (kursy te publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html )[1] Maksymalny okres realizacji projektu: 36 miesięcy. Typ Beneficjenta:

 • jednostki administracji rządowej,
 • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

W przypadku jednostek rządowej administracji zespolonej wnioskodawcą aplikującym o wsparcie jest wojewoda natomiast w przypadku jednostek rządowej administracji niezespolonej wnioskodawcą jest pełniący nad nią zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w ramach partnerstwa z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 partner/partnerzy realizowaliby co do zasady zadania, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych. Typy projektów:

 • Typ I: Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,
 • Typ II: Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań możliwych do zastosowania w skali całej administracji (wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego rozwiązania IT).

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.2 będzie trwał

od 2 października 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 29 grudnia 2017 r. do godziny 23:59 w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej IOK: https://popc0202.cppc.gov.pl/

Centrum Projektów Polska Cyfrowa udostępniło Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który ma na celu usprawnienie prawidłowego przygotowania Studium wykonalności, stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z przygotowaniem Formularza do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach działania 2.2 POPC, dostępnego pod linkiem: Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.2 IOK zaleca i rekomenduje, sporządzenie Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.2 POPC poprzez udostępniony formularz.

Wersja elektroniczna Studium Wykonalności dołączona do wniosku o dofinansowanie powinna zostać przedłożona (również) w formacie umożliwiającym swobodne przeszukiwanie treści np.: pdf lub doc/docx.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej: www.cppc.gov.pl .

UWAGA

W związku ze zmianą dokumentu: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz w nawiązaniu do zapisów sekcji 6.5.2 pkt 14) Wytycznych: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu”, CPPC informuje, iż:

 • W przypadku zawieszenia działalności bazy konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 5 lit. a), potwierdzonego komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczania zapytań na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej, na zasadach określonych w komunikatach Instytucji Pośredniczącej.
 • Warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków objętych zasadą konkurencyjności poniesionych przed podpisaniem porozumienia o dofinansowanie, a po dniu ogłoszenia naboru POPC.02.02.00-IP.01-00-003/17 jest upublicznienie zapytania ofertowego na stronie Instytucji Pośredniczącej w przypadku zamówień wszczętych.

Dokumenty do pobrania:

Lp. Nazwa dokumentu Wersja z dnia
Regulamin konkursu – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu  – wersja nieaktualna

Regulamin konkursu

01.09.2017

22.11.2017

01.12.2017

1. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.07.2017
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu: 01.09.2017
zał. 7 – Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT Wnioskodawcy i Partnerów (jeśli dotyczy) 01.09.2017
zał. 8 – Lista kryteriów wyboru wraz ze wskazaniem, w których miejscach dokumentacji projektu (wniosku i załączników) opisano sposób spełnienia danego kryterium 01.09.2017
zał. 14 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
zał. 15 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

01.09.2017

14.11.2017

01.12.2017

4. Kwestionariusz Katalogu Rekomendacji Cyfrowego Urzędu (KRCU) 01.09.2017
5. Wzór porozumienia o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór porozumienia o dofinansowanie:

01.09.2017

22.03.2018

zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji Projektu 01.09.2017
zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* – wersja nieaktualna

zał.5 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

 

04.09.2017

zał.6 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
zał.7 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
zał.8 – Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
Zał.9 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
zał.10 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
zał.11 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
zał.12 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
zał.13 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
zał.14 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 01.09.2017
zał.15 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
zał.16 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
zał.17 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
zał.18 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
zał.19 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał.19 – Obowiązki informacyjne beneficjenta

01.09.2017

 

22.03.208

zał. 20 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
zał. 21 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu partnera 01.09.2017
zał. 22 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
zał. 23 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
zał. 24 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 22.03.2018
6. Wzór umowy o dofinansowanie – wersja nieaktualna

Wzór umowy o dofinansowanie:

01.09.2017

22.03.2018

zał.4 – Harmonogram rzeczowo – finansowany realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 01.09.2017
zał.5 – Plan finansowania Projektu 01.09.2017
zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* – wersja nieaktualna

zał.6 – Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

 

04.09.2017

zał.7 – Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 01.09.2017
zał.8 – Wzór oświadczenia dotyczącego wykorzystania przedmiotu Projektu 01.09.2017
zał.9 –Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 01.09.2017
zał.10 – Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej 01.09.2017
zał.11 – Wyciąg z załącznika nr 9 do Wytycznych do gromadzenia danych w postaci elektronicznej konieczny do uzupełnienia w odniesieniu do każdego z partnerów 01.09.2017
Zał.12 – Wzór harmonogramu płatności 01.09.2017
zał.13 – Wzór wniosku beneficjenta o płatność 01.09.2017
zał.14 – Minimalny zakres danych koniecznych do wprowadzenia do SL2014 w zakresie bazy personelu 01.09.2017
zał.15 – Procedura zgłaszania osób uprawnionych w ramach Projektu 01.09.2017
zał.16 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 01.09.2017
zał.17 – Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
zał.18 – Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta 01.09.2017
zał.19 – Procedura postępowania w przypadku awarii SL2014 zgłoszonej przez Użytkowników B 01.09.2017
zał.20 – Wyciąg z Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji – wersja nieaktualna

zał.20 – Obowiązki informacyjne beneficjenta

01.09.2017

 

22.03.2018

zał. 21 – Lista postanowień Umowy Wykonawczej 01.09.2017
zał. 22 – Lista podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków nieposiadający statusu partnera 01.09.2017
zał. 23 – Wzór oświadczenia o wyborze wskaźnika monitorowania działalności gospodarczej prowadzonej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
zał. 24 – Wzór oświadczenia o wybranej metodzie amortyzacji, do celów monitorowania działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiocie projektu** 01.09.2017
zał. 25 – Wzór formularza sprawozdania z wykorzystania infrastruktury/produktu wytworzonych w projekcie 22.03.2018
7. Kryteria formalne, merytoryczne I stopnia, merytoryczne II stopnia dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 28.06.2017
8. Przewodnik po kryteriach oceny projektów (merytorycznych II stopnia) 01.09.2017
9. Instrukcja stosowania kryterium formalnego „Prezentacja założeń projektu” 01.09.2017
10. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania porozumienia/umowy o dofinansowanie 01.09.2017
11. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 19.07.2017
12. Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 24.05.2017
13. Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym* – wersja nieaktualna

Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym*

01.09.2017

 

04.09.2017

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów – wersja nieaktualna

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

01.09.2017

27.02.2018

01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
27.02.2018
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
27.02.2018
01.09.2017
01.09.2017

* Dokument jest tożsamy z dokumentem wskazanym w kryteriach oceny projektów dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”. ** Zgodnie ze wskazaniami dokumentu: „Metodologia szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”.


Informacja o zmianach z 04.09.2017

Informacja o zmianach z 14.11.2017

Informacja o zmianach z 22.11.2017

Informacja o zmianach z 01.12.2017

Informacja o zmianach z 27.02.2018

Informacja o zmianach z 22.03.2018


Kontakt: Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 2.2 POPC można przesyłać na adres e-mail: konkurs2.2-pytania@cppc.gov.pl


[1] Informacji należy szukać na stronach Narodowego Banku Polskiego, zgodnie ze ścieżką: Statystyka i sprawozdawczość ->Kursy ->Archiwum kursów średnich – tabela A (CSV, XLS) ->Kursy średnioważone walut obcych w złotych (Tabela A). ->Miesięczne. Wskazany adres strony może ulec zmianie.