Logo Formularz do Studium wykonalności dla 2.1 i 2.2 POPC

Formularz do Studium wykonalności dla 2.1 i 2.2 POPC

Formularz do Studium wykonalności projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Formularz jest programem pomocniczym dla Wnioskodawców, na etapie przygotowania Studium wykonalności projektu, w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” działania 2.1 i 2.2 POPC. Zastosowanie udostępnionego Formularza nie jest obowiązkowe. Formularz stanowi dodatkowe narzędzie wspierające proces przygotowywania Studium wykonalności, które stanowi jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie.

Narzędzie skierowane jest szczególnie dla wnioskodawców II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd”, działania 2.1 i 2.2 POPC, dla których obowiązkowe jest przygotowanie Opisu projektu informatycznego zgodnego ze wzorem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) – tzw. fiszki projektowej.

W Formularzu, w miejscach, gdzie było to możliwe, dodana została także informacja pomocnicza, która część fiszki projektowej zagadnieniem nawiązuje do aspektu wskazanego w Studium. Pozwoli to Wnioskodawcy zwiększyć prawdopodobieństwo zachowania spójności pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie a fiszką projektową.

Seria pytań i instrukcji przeprowadzi Państwa przez proces tworzenia Studium po czym pozwoli zapisać dokument w formacie umożliwiającym ostateczną redakcję.

Formularze do Studium wykonalności dostępne są w ramach działań:

2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”,
2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Linki do Formularza Studium wykonalności:

Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.1
Formularz do Studium wykonalności dla działania 2.2

Formularz do Studium wykonalności można potraktować:

– jako zalecane przez IOK narzędzie przy pomocy którego można stworzyć Studium wykonalności projektu (Formularz umożliwia napisanie gotowego Studium wykonalności dla projektu w ramach działania 2.1 POPC i działania 2.2 POPC),
– jako dokument pomocniczy wskazujący, jakie obligatoryjne aspekty powinny znaleźć się w przygotowywanym przez Wnioskodawcę Studium wykonalności.

Używając Formularza do przygotowania Studium, inne obligatoryjne dokumenty Wnioskodawca powinien złożyć jako załączniki do wniosku o dofinansowanie pod poszczególnymi numerami, gdyż Formularz Studium nie daje możliwości załączenia do niego załączników.
Wszelkie niezbędne, dodatkowe informacje lub załączniki, Wnioskodawca może załączyć do wniosku o dofinansowanie w formie załącznika „Inne”.

Aby prawidłowo przygotować Studium wykonalności projektu w ramach działania 2.1 i 2.2 POPC, należy szczegółowo zapoznać się z wytycznymi konkursowymi oraz odpowiednio Kryteriami wyboru projektów.